VARKENSLOKET

DIERENWELZIJN

Omgevingsverrijking
Castratie & alternatieven
Wat bij controle?
Transport

Castratie & alternatieven

Wat bij controle?

  • Op de webpagina van de dienst Dierenwelzijn vind je de verplichtingen (o.a. register bijhouden, verzorging, huisvesting, toegelaten ingrepen, en het verstrekken van voeder en drinkwater) terug waar je als varkenshouder of verantwoordelijke van een varkensbedrijf moet voldoen. Een checklist helpt je om na te gaan of je aan deze verplichtingen voldoet.

Transport

  • De brochure 'Praktische richtsnoeren voor het bepalen van de geschiktheid voor vervoer van varkens' helpt u om de Europese wetgeving omtrent het vervoer aan de hand van algemene richtlijnen in de praktijk toe te passen. Het eerste deel van deze brochure omvat de Europese regelgeving omtrent vervoer. In het tweede en derde deel worden de omstandigheden waarbij vervoer niet meer is toegestaan of waarbij verdere beoordeling van de dieren nodig is, aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden uitgelegd. 

  • Op de dienst Dierenwelzijn en DGZ vind je informatie over commercieel en niet-commercieel transport van varkens. 

Alternatieven voor overtallige biggen

  • Tijdens de demodagen 'Overtallige biggen: Hoe ALLE biggen in de vleesvarkensstal krijgen' (2012) werden in een presentatie de resultaten van een 'Enquête gehouden bij Vlaamse zeugenhouders' besproken (Hanne Vandenberghe en Dirk Fremaut; 2012). In de enquête werd gevraagd naar de bedrijfsspecificaties zoals het gebruik van meerwekensystemen, type zeug, technische kengetallen en opfoksystemen. In een volgende 'presentatie' en 'tekst' wordt aandacht geschonken aan het verleggen van biggen, alternerend laten zuigen en het gebruik van pleegzeugen. U kan het verslag van de demodagen nalezen.