VARKENSLOKET

Via onderstaande tool kan u de voederconversies van vleesvarkens met een verschillend aflever- en opleggewicht vergelijken.

*Facultatief in te vullen veld: de voederconversie op 20 kg werd standaard ingesteld op 1.8. Wijzig dit veld enkel als de geregistreerde voederconversie op 20 kg op uw bedrijf hiervan verschilt!
0,0
0,0

Hoe komen we tot deze gestandaardiseerde voederconversie?

Uit recente ILVO-proeven met individueel gehuisveste vleesvarkens (bargen, gelten, beren en immunocastraten) van 45 tot 130 kg blijkt dat de vaak gebruikte correctiefactor van + 0,015 per kg boven de 100 kg voor het berekenen van de gestandaardiseerde nutritionele voederconversie (20 - 100 kg) toe is aan een update. Bij het gebruiken van deze correctiefactor wordt namelijk de gestandaardiseerde nutritionele voederconversie voor alle geslachten onderschat (stippellijn in onderstaande grafiek) als deze wordt vergeleken met de geregistreerde cumulatieve voederconversiegegevens. Hoe lager de voederconversie op 130 kg, hoe groter de afwijking. Het berekenen van de gestandaardiseerde voederconversie op basis van de helling van onderstaande curve (of m.a.w. de geregistreerde gegevens tijdens de proef) aan de hand van bovenstaand rekenmodel lijkt dus een correcter resultaat te geven.

Deze proef en tool kaderen binnen het IWT-project 'Bepaling van het bedrijfseconomische optimale slachtgewicht van vleesvarkens'.
Grafiek nutritionele voedingsconversie
Bron: ILVO en Varkensloket

Rekenmodule - bereken de verbruikte voederhoeveelheid door uw vleesvarkens

Deze tool laat u toe om de hoeveelheid voeder die door uw vleesvarkens wordt gegeten binnen een bepaald gewichtstraject te berekenen.

*Facultatief in te vullen veld: de voederconversie op 20 kg werd standaard ingesteld op 1.8. Wijzig dit veld enkel als de geregistreerde voederconversie op 20 kg op uw bedrijf hiervan verschilt!
0,0