VARKENSLOKET

MANAGEMENT IN DE VLEESVARKENSSTAL

 • De presentatie 'Individuele dieropvolging bij vleesvarkens, een onbekende bron van data' (Sander Palmans; 2019) geeft de stand van zaken van het demonstratieproject: 'Met elektronische identificatie naar individuele dieropvolging in de varkenshouderij': ​op een modaal varkensbedrijf wordt tegenwoordig vooral met groepen van dieren gewerkt. Door dieren op individueel niveau op te volgen is het gemakkelijker om de invloed van specifieke factoren of managementsmaatregelen op een varkensbedrijf in te schatten. Individuele registratie maakt het mogelijk om bijkomende technische kengetallen te bepalen om de technische vooruitgang binnen een specifiek bedrijf bijkomend te versnellen.
   
 • Naar een uniforme formule voor voederconversie via participatief onderzoek (07/05/2019): Door de toenemende druk op de economische marges in de varkenshouderij neemt het belang van efficiënter produceren toe. Een verlaging van de voederconversie resulteert in een economische win en een reductie in de milieubelasting, door een verminderde behoefte aan voeder en een daling van de excretie. Ondank het feit dat voederconversie zo’n belangrijke parameter is, bestaat er geen uniforme berekening. ILVO en UGent gingen daarom samen met de sector op zoek naar een geschikte parameter, en lanceerden een bijbehorende berekeningstool.
   
 • In het artikel ‘Je vleesvarkens optimaal afleveren een must in moeilijke omstandigheden!’ (2019) simuleerden we via de ILVO-tool Slachtdoordracht het optimaal slachtgewicht op korte termijn (m.a.w. bruto saldo per varken). Hierbij komt het neer op het goed kunnen inschatten en een balans vinden tussen de extra kosten en opbrengsten door het vroeger of later afleveren van de vleesvarkens. De evoluties in groei en voederconversie moeten ook nauwkeurig worden gemonitord/voorspeld. Maar op bedrijfsniveau moet je de optimalisatie van het slachtgewicht ook op langere termijn bekijken. Het komt dan niet meer neer op het optimaliseren van het bruto saldo per varken, maar van het bruto saldo per varkensplaats per jaar. Lees er meer over in het 2de artikel ‘Optimaliseren van het slachtgewicht op lange(re) termijn: bekijk het per varkensplaats per jaar en top maximaal 1 keer uit’ (2019).
   
 • De gewenste gewichtsvork van een varkenskarkas in het slachthuis wordt door de varkenshouder best nauwkeurig benaderd, wil hij een hoger rendement halen. De afnemer van varkenskarkassen betaalt binnen de door hem gewenste gewichtsvork immers een betere - maximale - prijs. Als je het als varkenshouder praktisch georganiseerd krijgt, heeft het economisch zin om de sneller groeiende varkens eerder aan het slachthuis te leveren en de lichtere varkens uit het hok nog te laten zitten.
  Meer weten? Lees hier het persbericht 'Optimaal afleveren van vleesvarkens: mik naar de gewenste gewichtsvork van je slachthuis'.
   
 • De presentatie 'Belang van betrokkenheid van de sector in vraag gedreven onderzoek: optimaal slachtgewicht als case' (Frederik Leen; 2017) geeft het belang weer van de betrokkenheid van de stakeholders binnen de sector om tot gedragen betrouwbare resultaten te komen. Een voorbeeld van een vraag gestuurd project is de uitwerking van een rekenmodule om het bedrijfseconomisch optimaal slachtgewicht te bepalen.
 • Effect van hokbezetting, drinkwatertoegang en afleverstrategie op groeiprestaties van vleesvarkens (pdf) (Marijke Aluwé; 2017): In welke mate heeft toppen een effect op de achterblijvers? Groeien varkens beter op brij- of droogvoederbakken? Hoe beïnvloedt de hokbezetting de prestaties van vleesvarkens? Dit zijn enkele praktijkgerichte vragen die werden nagegaan in kleinschalige proeven in de ILVO-proefstal. De zoötechnische prestaties in de hokken waar er niet/wel werd getopt verschilden niet significant. Toppen zorgde evenwel voor een lagere voederkost. De voederopname was in de eindfase lager bij de achterblijvers (voornamelijk gelten) in de getopte hokken. In de hokbezettingsproef aten de vleesvarkens meer en groeiden deze beter bij een lagere bezetting. De voederopname, groei en voederconversie verschilde in deze proef niet significant tussen de brij- en droogvoederbakken.

 • De presentatie ‘Inleiding met situatieschets omschakeling in EU’ (Isabelle Degezelle; 2015) schetst de Europese situatie betreffende castratie en alternatieven en geeft de opzet weer van het afgelopen demonstratieproject ‘Optimalisatie van het houden van intacte beren en immunocastraten’. De gelijknamige eindbrochure (pdf) van het demonstratieproject bundelt de beschikbare info over de alternatieven voor chirurgische castratie en de resultaten van de demoproeven die tijdens het project werden uitgevoerd:
   
  • De presentatie ‘Afleverstrategie: uittoppen of all-in/all-out’ (Isabelle Degezelle; 2015) is het resultaat van een demonstratieproef waarbij het gedrag van immunocastraten het al dan niet uittoppen onderzocht.
    
  • De presentatie ‘Gescheiden afmesten of niet?’ (Isabelle Degezelle; 2015) stelt dat het samen huisvesten van beren en gelten niet echt een significant effect heeft op het gedrag of voorkomen van huidletsels. Wel toonden beren die samen met gelten gehuisvest werden, iets meer beergedrag en waren ze iets actiever.
    
 • De presentatie ‘Evolutie van de groeiprestaties van vleesvarkens tot 130 kg’ en bijhorende tekst (Frederik Leen; 2015) tonen aan dat bij het aanhouden van vleesvarkens tot 130 kg de voederconversie enigszins achteruit gaat, echter in mindere mate als algemeen werd aangenomen.
  Lees het verslag.
   
 • Het artikel 'Afleverstrategie bij vleesvarkens' (2015) geeft u enkele tips aan om de opbrengst bij het afleveren van vleesvarkens te optimaliseren.
   
 • Het artikel 'Eindbeerkeuze van belang voor bedrijfsresultaat' (2015) illustreert het belang van een doordachte eindbeerkeuze om tot een optimaal bedrijfsresultaat te bekomen.
   
 • Het artikel 'Afleverstrategie bij vleesvarkens' (Norbert Vettenburg, Jos Van Thielen en Bruno Vandorpe; 2015) geeft u enkele tips aan om de opbrengst bij het afleveren van vleesvarkens te optimaliseren.
   
 • De presentatie ‘Vroegtijdige detectie van problemen bij vleesvarkens’ (Jarissa Maselyne; 2013) beschrijft het PigWise project. Dit project heeft als doel een vroegtijdig waarschuwingssysteem te ontwikkelen voor het detecteren van welzijns-, gezondheids- en productiviteitsproblemen bij vleesvarkens. Via een RFID (radio frequentie identificatie) antenne aan de voederbak wordt het eetpatroon van de individuele varkens (RFID oormerk met uniek nummer) opgevolgd. Het is de bedoeling om een abnormale variatie (o.a. minder eten, ’s nachts eten) in het eetpatroon te onderscheiden van een normale variatie binnen een dier.
  Lees het verslag.
   
 • De presentatie 'Vermindering sexueel en actief gedrag bij beren' (Herman Vermeer; 2012) licht enkele managementmaatregelen toe die het seksueel gedrag en agressie bij het houden van beren kunnen verminderen.
   
 • De presentatie 'Onderzoeksprogramma: beren op weg' (Bennie van der Fels; 2012) geeft informatie van een Nederlands onderzoek over mogelijke relevante kenmerken voor de fokkerij omtrent de selectie van varkens tegen berengeur.
   
 • De presentatie 'Vruchtbaarheid, rendabiliteit en genetica' (Herman Vets; 2011) bespreekt de bedrijfseconomische boekhoudingsresultaten in functie van de vruchtbaarheid en formuleert enkele aandachtspunten voor een vruchtbare genetica en rendabiliteit op het bedrijf.
   
 • De presentatie 'Ervaringen met groeipiétrains in de selectiemesterij' (Jürgen Depuydt; 2011) geeft de ervaringen met de Piétrain in de selectiemesterij weer.