VARKENSLOKET

Vraag

Ik zou graag een paar varkens houden als hobby.
Welke zijn de modaliteiten om dit zonder problemen te mogen/kunnen doen?

Antwoord

Registratie voor het houden van varkens

Elke houder van varkens, ook al is het er maar één, moet zich laten registreren. Deze registratie gebeurt a.d.h.v. een registratieformulier1 bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ)2. In de toelichting vindt u meer informatie hoe u het registratieformulier moet invullen.

Er wordt voor hobbyhouders een onderscheid gemaakt tussen een vleesvarkensbedrijf of een gezelschapsvarkensbedrijf.

  • Een vleesvarkensbedrijf (capaciteit van maximum drie vleesvarkensplaatsen) houdt in dat u biggen/vleesvarkens zal houden die worden geslacht en waarvan het vlees mag worden geconsumeerd door u en uw gezinsleden2.
     
  • Een gezelschapsvarkensbedrijf (capaciteit van maximum drie gezelschapsvarkens) houdt in dat u varkens kan houden, zonder ermee te kweken of handel te drijven, die niet worden geslacht en waarvan het vlees aldus niet mag worden geconsumeerd2.

Aangezien een toelating door het FAVV niet is vereist, zijn er geen sanitaire uitrustingsvoorwaarden van kracht op bedrijven waar ten hoogste drie vleesvarkens voor eigen gebruik of als gezelschapsdieren worden gehouden. Er moet eveneens geen contract worden afgesloten met een bedrijfsdierenarts.

In het geval van een gezelschapsvarkensbedrijf moet u geen bedrijfsregister bijhouden, geen verplaatsingsdocumenten invullen en het varken niet identificeren of hermerken bij aankomst in uw beslag.

Indien u een gezelschapsvarken wenst te verhandelen, dient het varken voorafgaand onderzocht te worden door een erkend dierenarts. Het varken mag pas verhandeld worden nadat deze dierenarts een attest heeft afgeleverd waarin, op basis van een klinisch onderzoek van het te verhandelen dier, verklaard wordt dat het dier klinisch gezond is en er geen tekens zijn die een besmetting met een aangifteplichtige ziekte doen vermoeden. Dit gezondheidscertificaat vergezelt het varken tijdens het transport en wordt nadien 5 jaar bijgehouden.

Bij een vleesvarkensbedrijf moet u wel een bedrijfsregister3 bijhouden en gebruik maken van verplaatsingsdocumenten bij bijvoorbeeld het transport door een vervoerder naar het slachthuis. In het bedrijfsregister houdt u chronologisch en per week (binnen de drie dagen na het einde van elke week) o.a. de aangevoerde, afgevoerde en gestorven varkens bij. Het bedrijfsregister moet alle gegevens/documenten bevatten voor een periode van minstens vijf jaren. De verplaatsingsdocumenten van aangevoerde/afgevoerde varkens worden chronologisch bij het bedrijfsregister bewaard. Meer informatie over de administratieve verplichtingen.

Enkele algemene vereisten die kunnen worden meegegeven3

  • Het is belangrijk om de dieren dagelijks te controleren. Zo kan o.a. worden nagegaan of de varkens beschikken over voldoende water en voeder en of ze in een goede gezondheid verkeren. Varkens die ouder zijn dan twee weken moeten permanent beschikken over voldoende vers water.
  • Varkens die buiten worden gehouden moeten beschikken over een beschutting om zich tegen ongunstige weersomstandigheden te kunnen beschermen.
  • Er mag geen keukenafval aan de varkens worden gevoederd.

Van zodra er wordt gekweekt of u wenst te kweken met de varkens, worden de dieren beschouwd als fokvarkens. Het bedrijfstype moet dan in Sanitel worden gewijzigd naar een fokbedrijf. U moet dan voldoen aan bijkomende voorwaarden betreffende identificatie, registratie en bedrijfshygiëne.


1Het beslag van een hobbyvarkenshouder kan in Sanitel (DGZ) geregistreerd staan met een capaciteit van maximaal 3 vleesvarkensplaatsen.
2Koninklijk besluit van 1 juli 2014 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor varkens en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor varkensbedrijven
3Koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen
Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.
Versie:
1
Onderwerp:
Identificatie & registratie hobbyvarkenshouderij
Datum:
16-05-2019