VARKENSLOKET

Een micro- of pocketvergister: interessant voor uw bedrijf?

Op 31 januari en 6 februari 2013 organiseerden Inagro en DLV een studienamiddag rond micro- en pocketvergisters. Anke De Dobbelaere (Inagro) en Lies Bamelis (DLV Innovision) verduidelijkten de mogelijkheden van de implementatie van een vergister op varkensbedrijven.

Bij het vergistingsproces wordt biomassa (vb. mest, organisch biologisch afval en energiegewassen) gefermenteerd door bacteriën in een zuurstofarm milieu (T > 38°C), met de productie van biogas (methaan en koolstofdioxide) en een restfractie (digestaat) tot gevolg. Dit biogas wordt als brandstof gebruikt voor de productie van elektriciteit en warmte (warmtekrachtkoppeling). Op basis van hun elektrisch vermogen spreekt men over micro- (≤ 10kW) of pocketvergisters (> 10 en ≤ 200kW).

Het digestaat, de restfractie van het vergistingsproces, bevat nog alle nutriënten uit de mest (zoals P, N, K). Deze nutriënten zijn weliswaar in een meer beschikbare vorm aanwezig en zullen minder geur verspreiden. In tegenstelling tot rundermest, werken vergisters momenteel niet op 100 % varkensdrijfmest, omwille van de lage C/N verhouding in varkensmest. Een combinatie van 50 % varkensdrijfmest en 50 % energiemaïs als biomassa is wel mogelijk. Het digestaat dat wordt bekomen dient dan volledig als ‘mest’ (meer N en P door de aanbreng vanuit maïs) te worden afgezet waardoor meer grond nodig is. De energie-inhoud van zeugenmest is lager dan deze van vleesvarkens, wat ervoor zorgt dat er bij zeugenmest meer co-stromen nodig zijn om de gewenste elektriciteits- en warmteproductie te bekomen.

Momenteel zijn enkele projecten (o.a. bij Inagro) lopende, die het gebruik van energiemaïs proberen terugschroeven en het gebruik van andere reststromen zoals o.a. spruitstokken en spil en/of stro van korrelmaïs uittesten. Resultaten uit dit onderzoek worden binnen een aantal maanden verwacht. Alvorens te overwegen om een vergistingsinstallatie te plaatsen op uw bedrijf, is het belangrijk om uw elektriciteits- en warmtebehoefte op uw bedrijf na te gaan. Indien uw elektriciteitsverbruik/jaar lager is dan 60 000 kWh, raadt Inagro op dit moment de aankoop van een vergistingsinstallatie af. Uw energieprofiel zal eveneens een invloed hebben op de keuze van de installatie (< of > 10 kW).

Indien u ook runderen heeft op uw bedrijf, kan een online rekenblad (op basis van 100% rundermest) u een eerste idee geven van de rendabiliteit en terugverdientijd van een pocketvergister op uw bedrijf. Aangezien mest best vers (hoogste biogasproductie) in de installatie wordt gebracht en de opslag van digestaat onder de roosters niet is toegestaan (navergisting), moet in de kostenberekingen rekening worden gehouden met een reorganisatie van de mestopslag en alternatieve opslag van digestaat. Volgens Inagro is een goede begeleiding van essentieel belang om de juiste vergunningen, groene stroom- en warmte krachtcertificaten aan te vragen, aangezien dit implicaties kan hebben op de VLIF steun.

Conclusie van deze studienamiddagen: Een micro- of pocketvergister kan nuttig zijn, maar is niet voor iedereen weggelegd. Breng daarom eerst alle kosten en baten duidelijk in kaart, alvorens te investeren in een vergistingsinstallatie. Inagro raadt aan u hierin individueel te laten begeleiden. Vergisting op basis van 100% varkensdrijfmest is momenteel niet mogelijk en afzet voor co-stromen is noodzakelijk.