VARKENSLOKET

MEST/MILIEU

Mestverwerking/-bewerking
Vergisting
Emissies (ammoniak, geur en fijn stof)
Water

Mestverwerking/-bewerking

Vergisting

  • Op 31 januari en 6 februari 2013 werd studienamiddagen georganiseerd rond de implementatie van een vergister op varkensbedrijven. Er werd besloten dat een micro- of pocketvergister nuttig kan zijn, maar niet voor iedereen is weggelegd. Alvorens te investeren in een vergistingsinstallatie dienen eerst alle kosten en baten duidelijk in kaart te worden gebracht. Inagro raadt aan u hierin individueel te laten begeleiden. Vergisting op basis van 100% varkensdrijfmest is momenteel niet mogelijk en afzet voor co-stromen is noodzakelijk. Lees het verslag.

Emissies (ammoniak, geur en fijn stof)

Water

  • In de presentatie ’Waterkwaliteit in agrarisch gebied: stand van zaken - CVBB en aandachtspunten voor de komende periode’ (Dirk Coomans; 2015) wordt  de CVBB-werking, de huidige waterkwaliteit in landbouwgebieden en de toekomst betreffende MAP 5 toegelicht.

  • De (herwerkte) brochure 'Water op het landbouwbedrijf' (Departement Landbouw en Visserij; 2008) benadrukt het belang water van goede kwaliteit op het landbouwbedrijf en geeft informatie over vergunningen op grondwaterwinning, heffing op het lozen van water, afvalwaterbeperking en waterzuivering.

  • De presentatie 'Alternatieve waterbronnen' (Dominique Huits en Sigrid De Ketelaere; 2008) bespreekt het gebruik van leiding-, grond-, hemel-, oppervlakte- en drainagewater in de landbouw, evenals de mogelijke waterbehandeling.

  • De brochure 'Water, elke druppel telt. Varkenshouderij' (VMM; 2004) geeft algemene informatie over het waterverbruik in varkenshouderijen, tips voor het verminderen van het waterverbruik en het verbeteren van de waterkwaliteit.

  • Op de website van het Departement Landbouw en Visserij wordt de praktijkgids water aangeboden. De ‘praktijkgids water’ besteed aandacht aan het naleven van bestaande verplichtingen en reikt landbouwmethoden en –technieken aan om verstandig om te springen met water. In een ‘algemeen gedeelte’ wordt aangehaald dat een duurzaam watergebruik belangrijk is. Het onderdeel 'belang van duurzaam watergebruik' haalt aan waarom het belangrijk is om zuinig om te springen met water. De ‘wettelijke verplichtingen’ zetten aan tot een doordacht en duurzaam gebruik van water. Een 'wateraudit' kan in kaart brengen hoe er op uw bedrijf wordt omgegaan met water. In het onderdeel ‘duurzaam watergebruik in de varkenshouderij’ wordt aandacht geschonken aan hoeveel water de Vlaamse varkenshouderij gebruikt, waarvoor het water wordt ingezet, wat de gevolgen kunnen zijn van een slechte drinkwaterkwaliteit en hoe verstandig kan worden omgegaan met water. In het onderdeel ‘zuinig omspringen met water en water besparen’ wordt aangegeven hoe water kan worden bespaard en welke kostenbesparing hierdoor kan worden gerealiseerd. In een volgend onderdeel 'hergebruik van water binnen uw eigen bedrijfsvoering'wordt aangehaald dat water van een biologische of chemische luchtwasser kan worden hergebruikt om water te besparen. ‘Alternatieve waterbronnen’ (hemelwater, open putwater, oppervlaktewater, drainagewater of ondiep grondwater) kunnen worden ingezet. In het onderdeel ‘afvalwater – wettelijke vereisten’ worden de wettelijke vereisten en voorwaarden voor het lozen van afvalwater toegelicht. Het onderdeel ‘afvalwaterzuiveringssystemen’ beschrijft o.a. welke afvalwaterzuiveringssystemen er bestaan en welke factoren een rol spelen bij de keuze van een afvalwaterzuiveringssysteem. Biologische en chemische luchtwassers zijn verantwoordelijk voor de productie van spuiwater, met dit spuiwater moet op een correcte manier omgegaan worden. Het ‘tegengaan van waterverontreiniging door spuiwater’ helpt de waterkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren.