VARKENSLOKET

Vraag

Is het mogelijk om te selecteren op berengeur?
Ik zou beren willen kweken waarvan de nakomelingen geen berengeur meer produceren.

Antwoord

Momenteel is het nog niet mogelijk om te selecteren op berengeur. Wanneer je wil selecteren op berengeur moet je de mogelijkheid hebben om de nakomelingen van deze beer op te volgen en te screenen op berengeur.

Verder selecteren op fokberen met verminderd risico op berengeur bleek in onderzoek succesvol, maar er moet op gelet worden dat de reproductieresultaten van de fokbeer niet negatief beïnvloed worden. Naast de invloed van de fokbeer speelt ook de genetica van de zeug en het management van de vleesvarkens een rol in de prevalentie van berengeur. Reductie van berengeur kan wel mogelijk zijn via selectie van de fokbeer, maar het is wellicht niet mogelijk om het risico op berengeur tot op nul te herleiden via deze strategie. Op lange termijn moet er dus nog verder gezocht worden naar merkers die gelinkt zijn aan berengeur en waarop zowel via de zeugenlijn als via de berenlijn verder geselecteerd kan worden, zonder de vruchtbaarheid negatief te beïnvloeden.

Op korte termijn is het wel mogelijk om een beeld te krijgen van de concentratie aan berengeurcomponenten in het bloed van de fokbeer. Deze kunnen via labo-analyse bepaald worden. De concentraties geven een richting aan voor de mate van berengeur dat aanwezig is in het vet. De waarden geven echter geen zekerheid dat bij de nakomelingen van deze beer geen berengeur zal voorkomen. Bovendien zijn de analyses erg duur. Momenteel wordt ook onderzoek verricht om het aandeel van de berengeurcomponenten te bepalen a.d.h.v. vetbiopten, m.a.w. vetstaaltjes die genomen worden bij levende fokberen. De concentratie van de berengeurcomponenten in vet geven meer betrouwbare informatie over het risico op berengeur.

In maart 2013 werd een project goedgekeurd om verder te onderzoeken hoe berengeur kan tegengegaan worden door middel van selectie. In deze studie zal ook nagegaan worden of het risico op nakomelingen met berengeur voorspeld kan worden aan de hand van makkelijk meetbare parameters.

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.
Onderstaande personen werden geconsulteerd en hebben een nuttige bijdrage geleverd bij de formulering van dit antwoord:
- Marijke Aluwé – ILVO

Versie:
2
Onderwerp:
Tegen berengeur selecteren
Datum:
11-04-2013