VARKENSLOKET

BIOLOGISCHE VARKENSHOUDERIJ

Starten - omschakelen

  • Op de website van het beleidsdomein Landbouw en Visserij vindt u o.a. informatie over subsidieserkende controleorganenbiobedrijfsnetwerken en de reglementering van biologische landbouw.

  • De brochure 'Bio en de wet - Dierlijke productie' (BioForum Vlaanderen vzw; november 2018) geeft informatie over de wettelijke aspecten van de omschakeling naar biologische landbouw, scheiding tussen biologische en gangbare landbouw, herkomst en aankoop van dieren, voeding, toevoegingsmiddelen, grondgebondenheid, mestbeheer, huisvesting, diergezondheid, en voortplanting en ingrepen bij dieren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan transport, etikettering, controle en certificering. 

  • De brochure 'Omschakeling naar biologische varkenshouderij’ (Pdf) (Departement Landbouw en Visserij, december 2016) geeft de richtlijnen voor de gefaseerde omschakeling naar de biologische varkenshouderij weer.

  • De brochure 'Starten met biolandbouw: startersbrochure voor nieuwe landbouwers'(BioForum vzw; maart 2013) is een handleiding (10 stappenplan) voor wie wil starten met biologische landbouw.

  • De brochure 'Omschakelen naar de biologische landbouw' (BioForum vzw; oktober 2011) verduidelijkt de basisprincipes van de biologische varkenshouderij. Daarnaast is er aandacht voor een economisch luik met steunmaatregelen die kunnen worden verleend door de overheid.

  • De presentatie ‘Nieuwbouw of verbouwen van een biologische varkensstal (pdf)’ (Ignace Deroo; 2014) legt de focus op de huisvestingsregels voor biologische varkens. In de praktijk hebben biologische varkenshouders verschillende keuzemogelijkheden: weides met individuele hokken (piglo’s), het verbouwen van een bestaande stal, het bouwen van een nieuwbouw of een serrestal. Piglo’s zijn het goedkoopste en het bouwen van een nieuwe stal is het duurste alternatief. Voordelen bij het ombouwen van een bestaande stal zijn de lagere kostprijs, de mogelijkheid om het werk in verschillende fases uit te voeren en de eigen arbeid te benutten. Nadelen zijn dat de stal vaak minder goed is in te richten bij slechte afmetingen, de lichtinval soms te laag is en het verbouwen veel werk met zich meebrengt. Bij het beslissen of een verbouwing mogelijk is moet o.a. worden nagegaan of er voldoende ruimte is rond de oude stal voor het buitenbeloop en of de fundamenten van de roostervloer de volle vloer (ingestrooid gedeelte) kunnen dragen. Om een idee te krijgen van de kostprijs van een nieuwbouw liet Bio zoekt Boer twee stalconcepten voor een nieuwe stal (gesloten biovarkensbedrijf met 50 zeugen) uitwerken. De investering kwam neer op ongeveer 1 miljoen euro, waarvoor 38% VLIF-subsidie kan worden verkregen. De kostprijs ligt dus erg hoog. Bijkomend knelpunt is dat banken niet vertrouwd zijn met het rendement van een biologisch varkensbedrijf waardoor dossiers niet of moeilijk worden goedgekeurd.

  • Bio zoekt Boer zorgt voor een persoonlijke begeleiding onder andere d.m.v. een stappenplan bij de omschakeling naar de biologische landbouw. Daarnaast vindt u informatie over gangbare bedrijven die willen overschakelen naar een biologisch varkensbedrijf.

  • Op www.bioforumvlaanderen.be vindt u informatie terug over het project 'Bio zoekt Keten'. Bio zoekt Keten heeft als doel de ketenontwikkeling (afzet van uw producten) binnen de biosector te optimaliseren.

Algemeen