VARKENSLOKET

Vraag

Binnenkort kan de mest terug op het land worden afgezet. We zijn er ons van bewust dat er tijdens het mixen van mest gevaarlijke giftige gassen kunnen vrijkomen. Welke voorzorgsmaatregelen kunnen we hierbij nemen?

Antwoord

Het is inderdaad heel belangrijk om bij het mixen en verpompen van mest stil te staan bij de gevaren van mestgassen (zoals H2S, CO2, HCN, NH3 en NH4) die kunnen vrijkomen. Plan je werkzaamheden in de stal daarom goed en neem onderstaande voorzorgsmaatregelen bij het mixen van mest in acht:

Nummer Aandachtspunten
1 Mix alleen als het redelijk waait. Mix dus niet bij windstil weer of bij dreigend onweer
2 Houd rekening met de windrichting. Mix niet tegen de wind in
3 Breng vóór het mixen bij voorkeur alle dieren naar buiten of zet de dieren boven de voedergang. Bij varkens is dit veelal niet mogelijk
4 Zet de dode hoeken in de stal af. Voer een rookproef uit om de dode hoeken op te sporen. De locatie van de dode hoeken kan variëren naargelang de windrichting.
5 Ventileer de stal maximaal en met de wind mee. Open zoveel mogelijk ramen en deuren. Zuig verse lucht van buiten de stal aan d.m.v. een overdrukventilator.
6 Zet de interne ventilator bij het mixen niet hoger als de luchtinlaat niet voldoende groot is en daardoor lucht vanuit de mestkelder wordt aangezogen.
7 Mix de mest regelmatig. Zo beperk je de koekvorming en overmatige gasvrijstelling bij het breken van de koek. Maar dit geeft geen garantie op het niet vrijkomen van grote gasconcentraties.
8 Sta windopwaarts bij het openen van het deksel van de mestkelder. Verlaat tijdens het mixen en het haf uur erna de stal, de ruimte rond het mixgat en de tractorcabine.
9 Zet het werkgebied rond de mestopsmag af. Zorg ervoor dat niemand het gebied, waar her gas heen waait, kan betreden.
10 Ga de perso(o)n(en) in nood niet zelf achterna in de mestopslag. Enkel personen die voorzien zijn van onafhankelijke ademvoorziening (perslucht) mogen de ruimte betreden. Verwittig de hulpdiensten (bel 112), schakel bij het mixen de mixer onmiddellijk uit, ventileer maximaal en open alle mogelijke openingen, en zorg indien mogelijk voor de toevoer van zoveel mogelijk verse lucht via een (overdruk)ventilator of compressor.

Ook bij het lekken van (brij)voeder in de mestput, het toevoegen van spuiwater aan de mest en het aanzuren van de mest is er kans op sterke gas- en schuimvorming.


Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.
Versie:
1
Onderwerp:
Voorzorgsmaatregelen mest mixen
Datum:
28-01-2020