VARKENSLOKET

DEMONSTRATIEPROJECT: ECONOMISCHE EN TECHNISCHE KENGETALLEN IN HET MODERNE VARKENSBEDRIJF

Een goede kennis van de technische en economische kengetallen is voor elke varkenshouder onontbeerlijk. De doelstelling van het project is om te komen tot een betere rendabiliteit van varkensbedrijven door het gebruik van economische kengetallen bij de bedrijfsvoering. Hierdoor kan het aanwezige productiepotentieel van de zeugen en vleesvarkens beter en meer duurzaam worden benut.

De uitvoerders van het project zijn KILTO, Katholieke Hogeschool Kempen (Geel), Hogeschool Gent, Proef- en Vormingsinstituut Limburg (Bocholt), Vlaams Varkensstamboek, KATHO (Roeselare) en Boerenbond. Dit demonstratieproject wordt medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid. Het project liep van 1 oktober 2011 - 30 september 2013.

Een aantal publicaties werden in 2012 verspreid via de vakpers:

 • Het artikel ‘Kengetallen in de zeugenhouderij’ (Bert Driessen en Jos Van Thielen) legt in eerste instantie uit wat kengetallen zijn. Daarna wordt dieper ingegaan op de kengetallen die betrekking hebben op de zeugen en de jonge biggen. Kengetallen voor zeugen zijn o.a. het vervangingspercentage, worpindex, interval spenen-bronst, interval spenen-eerste inseminatie, percentage zeugen die verwerpen, verliesdagen per afgevoerde zeug en het voerverbruik per zeug per jaar. Voor biggen worden o.a. percentage doodgeboren biggen, biggensterfte, geboortegewicht en de dagelijkse groei vermeld.
   
 • Het artikel 'Kengetallen bij vleesvarkens' (Bert Driessen en Jos Van Thielen) behandelt de kengetallen die belangrijk zijn voor de vleesvarkensfase, denk hierbij o.a. aan het eindgewicht, de karkaskwaliteit en de rotatiecoëfficiënt.

In het kader van het demoproject werden acht digitale nieuwsbrieven gepubliceerd.

 • De eerste nieuwsbrief biedt een eerste kennismaking met het demoproject en het begrip kengetallen.
 • De tweede nieuwsbrief geeft een overzicht van de verschillende onderwerpen, zoals het productiegetal, voederconversie en hokdensiteit die tijdens de discussiedagen (februari en maart 2012) werden bediscussieerd.
 • De derde nieuwsbrief geeft een overzicht over hoe bepaalde technische kengetallen kunnen worden geregistreerd.
 • De vierde nieuwsbrief focust zich op het optimale aflevergewicht van vleesvarkens en de factoren die het aflevergewicht beïnvloeden.
 • De vijfde nieuwsbrief belicht het belang van de hokdensiteit in praktijkomstandigheden.
 • De zesde nieuwsbrief geeft de resultaten van een demoproef weer. In deze demoproef werden de prestaties (dagelijkse groei en sterftepercentage) van biggen in rescue decks en bij pleegzeugen vergeleken met de biggen bij moederzeugen.
 • De zevende nieuwsbrief geeft de resultaten weer van een enquête rond managementmaatregelen en opfoksystemen voor overtallige biggen.
 • De achtste nieuwsbrief stelt de rekenmodule voor waarin naar het effect van een veranderende parameter op de kengetallen binnen het bedrijf kan worden gekeken. Er worden enkele praktische tips meegegeven.

De hieronder weergegeven presentatie kwam aan bod tijdens de opfrissingscursussen Rendabiliteit in de varkenshouderij in januari en februari 2012 die werden georganiseerd door de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid, het Technisch Instituut Sint-Isidorus, het Vrij Land- en Tuinbouwinstituut, het Proef- en Vormingscentrum Limburg en het Praktijkcentrum Varkens.

 • In de presentatie 'Technische kengetallen in de varkenshouderij' (Bert Driessen, Katholieke Hogeschool Kempen) wordt aandacht besteed aan de technische kengetallen in de kraamstal (zeugen en biggen), biggenbatterij en bij vleesvarkens.

Ter afronding van het demonstratieproject vonden verschillende studienamiddagen en -avonden plaats (november - december 2013). De presentaties die tijdens de studiedagen aan bod kwamen kan u via onderstaande links nalezen. Daarnaast werd een verslag van de studienamiddagen toegevoegd.

In dit demonstratieproject werd een poster voor varkenshouders ontwikkeld. De poster 'Voederconversie van vleesvarkens optimaliseren' geeft informatie over factoren die de voederconversie beïnvloeden en geeft daarnaast enkele tips om de voederconversie te optimaliseren.

Ter afronding van het demoproject werd het praktijkrapport 'Economische en technische kengetallen in het moderne varkensbedrijf' samengesteld.

Er werd eveneens een rekenmodule opgesteld waarmee de economische impact van veranderende kengetallen op het bedrijf kan worden nagegaan.

Bijkomende informatie over het demoproject vindt u op de website diereninformatie.