VARKENSLOKET

DRINKWATER

Drinkwater van goede kwaliteit is essentieel voor een goede diergezondheid. Water is noodzakelijk voor groei, lichaamstemperatuur, melkproductie, en transport van voeding- en afvalstoffen in het lichaam. De waterbehoefte is afhankelijk van verscheidene factoren zoals leeftijd, voedersamenstelling, melkproductie en omgevingstemperatuur. In deze rubriek vindt u informatie over drinkwatervoorzieningen, -kwaliteit en watergebruik in varkensbedrijven.

Waterbehoefte

Waterkwaliteit

  • In de presentatie 'Gezond drinkwater voor rundvee en varkens: van bron tot dier' (Tamara Vandersmissen, DGZ; 2014) worden de belangrijkste aanbevelingen inzake water op een rijtje gezet.
     
  • De (herwerkte) brochure 'Water op het landbouwbedrijf' (Departement Landbouw en Visserij; 2008) benadrukt het belang van goed kwalitatief water op het landbouwbedrijf en geeft informatie over vergunningen op grondwaterwinning, heffing op het lozen van water, afvalwaterbeperking en waterzuivering.
     
  • De presentatie 'Alternatieve waterbronnen' (Dominique Huits en Sigrid De Ketelaere; 2008) bespreekt het gebruik van leiding-, grond-, hemel-, oppervlakte- en drainagewater in de landbouw, evenals de mogelijke waterbehandeling.

 

Duurzaam gebruik

  • Op de website van het Departement Landbouw en Visserij wordt de praktijkgids water aangeboden. De ‘praktijkgids water’ besteedt aandacht aan het naleven van bestaande verplichtingen en reikt landbouwmethoden en –technieken aan om verstandig om te springen met water. In een ‘algemeen gedeelte’ wordt aangehaald dat een duurzaam watergebruik belangrijk is. Het onderdeel 'belang van duurzaam watergebruik' haalt aan waarom het belangrijk is om zuinig om te springen met water. De ‘wettelijke verplichtingen’ zetten aan tot een doordacht en duurzaam gebruik van water. Een 'wateraudit' kan in kaart brengen hoe er op uw bedrijf wordt omgegaan met water. In het onderdeel ‘duurzaam watergebruik in de varkenshouderij’ wordt aandacht geschonken aan hoeveel water de Vlaamse varkenshouderij gebruikt, waarvoor het water wordt ingezet, wat de gevolgen kunnen zijn van een slechte drinkwaterkwaliteit en hoe verstandig kan worden omgegaan met water. In het onderdeel ‘zuinig omspringen met water en water besparen’ wordt aangegeven hoe water kan worden bespaard en welke kostenbesparing hierdoor kan worden gerealiseerd. In een volgend onderdeel 'hergebruik van water binnen uw eigen bedrijfsvoering'wordt aangehaald dat water van een biologische of chemische luchtwasser kan worden hergebruikt om water te besparen. ‘Alternatieve waterbronnen’ (hemelwater, open putwater, oppervlaktewater, drainagewater of ondiep grondwater) kunnen worden ingezet. In het onderdeel ‘afvalwater – wettelijke vereisten’ worden de wettelijke vereisten en voorwaarden voor het lozen van afvalwater toegelicht. Het onderdeel ‘afvalwaterzuiveringssystemen’ beschrijft o.a. welke afvalwaterzuiveringssystemen er bestaan en welke factoren een rol spelen bij de keuze van een afvalwaterzuiveringssysteem. Biologische en chemische luchtwassers zijn verantwoordelijk voor de productie van spuiwater, met dit spuiwater moet op een correcte manier omgegaan worden. Het ‘tegengaan van waterverontreiniging door spuiwater’ helpt de waterkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren.